«Нафтуся» - гідрокарбонатна, магнієво-кальцієва, слабомінералізована вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження.
Доступ повітря швидко руйнує органічні речовини, тому ця вода може споживатися лише в бюветі. Має специфічний присмак і легкий запах нафти, особливо для тих, хто вживає воду вперше. Сприяє ліквідації запальних процесів в органах і тканинах, стимулює відходження дрібних каменів і «піску» з нирок, жовчного міхура, сечо- та жовче- вивідних шляхів, зменшує літогенність сечі та жовчі (усуває небезпеку повторного каменеутворення). «Нафтуся» нормалізує обмін речовин, зокрема вуглеводний обмін у хворих цукровим діабетом, нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, підвищує активність залоз внутрішньої секреції, захищає та відновлює печінкові клітини, виводить з організму радіонукліди, шлаки та недоокислені продукти обміну речовин. Має сечогінну, жовчогінну, спазмолітичну, знеболюючу дію, знімає запальні процеси в нирках, сечових шляхах, печінці, кишечнику тощо. Завдяки імуномодулюючій дії відновлює захисні сили організму, попереджує онкологічні захворювання. Дебіт «Нафтусі» складає 43 куб.м за добу, використання в цей час до 12 куб.м.
Джерело №1. Хлоридно-сульфатно-натрієва вода «Марія». Загальна мінералізація 4-5 г/л, знижує шлункову секрецію, стимулює моторну функцію кишечника, підсилює жовчеутворення та жовчевиділення, сприяє розрідженню слизу та його евакуації зі шлунку, зменшенню запального процесу та спастичних явищ травного тракту.
Джерело №2. Мінеральна хлоридно-сульфатно-натрієва вода «Софія», загальна мінералізація 8-9 г/л, успішно використовується для лікування захворювань органів травлення. Стимулює шлункову секрецію, має виражену жовчогінну дію, нормалізує моторну функцію шлунка та кишечника. Покращує обмін речовин.
Джерело №3. Хлоридно-натрієва вода, загальної мінералізації 10-15 г/л. Використовується для полоскання при хронічних тонзилітах, ринітах, пародонтитах, тощо.
Лікувальна «Нафтуся» Трускавецького родовища аналогів у світі не має.
Дещо подібні мінеральні води:
- родовища Східниці - відрізняються від лікувальної «Нафтусі» Трускавецького родовища хімічним складом органічних речовин, які є похідними менілітових сланців з домішками заліза, що при контакті з повітрям надає воді осаду;
- Сатанівське, Гусятинське родовища відрізняються тим, що їх органічні складники вугільного походження;
- Ундорівське родовище (Ульянівська область, Росія) - органічні речовини гумусного походження.
«Нафтуся» Трускавецького родовища - слабомінералізована вода, яка містить органічні речовини нафтового походження, які перебувають в настільки збалансованому складі, що її можна віднести до складного гомеопатичного препарату, створеного природою.
Трускавецьким джерелам № 1, 2 і 3 по своєму хімічному складу та лікувальним властивостям відповідають родовища мінеральних вод курортів Моршин та Любінь Великий (Львівська обл.), Бердянськ, Миргород (Полтавська обл.), Березівські мінеральні води (Харківська обл.), Друскіненкай (Литва), П'ятигорськ та Кисловодськ (Росія), Карлові Вари (Чехія), Вісбаден (Німеччина).«Нафтуся» - гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, слабоминерализированная вода с высоким содержанием органических веществ нефтяного происхождения.
Поступление воздуха быстро разрушает органические вещества, поэтому эта вода должна потребляться только в бювете. Имеет специфический привкус и легкий запах нефти, особенно для употребляющих воду впервые. Способствует ликвидации воспалительных процессов в органах и тканях, стимулирует отход мелких камней и «песка» из почек, желчного пузыря, моче- и желче- выводящих путей, уменьшает литогенность мочи и желчи (ликвидирует опасность повторного камнеобразования). «Нафтуся» нормализует обмен веществ, в частности, углеводородный обмен у больных сахарным диабетом, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, повышает активность желез внутренней секреции, защищает и восстанавливает печеночные клетки, выводит из организма радионуклиды, шлаки и недоокисленные продукты обмена веществ. Обладает мочегонным, желчегонным, спазмолитическим, обезболивающим действием, снимает воспалительные процессы в почках, мочевых путях, печени, кишечнике и т.д. Благодаря иммуномоделирующему действию восстанавливает защитные силы организма, предупреждает онкологические заболевания. Дебит «Нафтуси» - 43 куб.м. в сутки, использование в данное время - до 12 куб.м.
Источник №1. Хлоридно-сульфатно-натриевая вода «Мария». Общая минерализация 4-5 г/л, понижает секрецию желудка, стимулирует моторную функцию кишечника, усиливает желчеобразование и желчевыделение, способстувует разжижению слизи и ее эвакуации из желудка, уменьшает воспалительные процессы и спастические явления в пищеварительном тракте.
Источник №2. Минеральная хлоридно-сульфатно-натриевая вода "София", общая минерализация 8-9 г/л, с успехом используется при лечении заболеваний органов пищеварения. Стимулирует желудочную секрецию, обладает определенным желчегонным действием, нормализует моторную функцию желудка и кишечника.
Источник №3. Хлоридно-натриевая вода, общая минерализация 10-15 г/л. Используется для полоскания при хронических тонзилитах, ринитах, пародонтитах и т.д.
Лечебная «Нафтуся» Трускавецкого месторождения аналогов в мире не имеет.
Несколько похожие минеральные воды:
- месторождения Сходницы - отличаются от лечебной «Нафтуси» Трускавецкого месторождения химическим составом органических веществ, которые являются производными менилитовых сланцев с примесями железа, что в случае контакта с воздухом образует в воде осадок;
- Сатановское, Гусятинское месторождения отличаются тем, что их органические составные угольного происхождения;
- Ундоровское месторождение (Ульяновская область, Россия) - органические вещества гумусного происхождения.
«Нафтуся» Трускавецкого месторождения - слабоминерализированная вода, содержащая вещества нефтяного происхождения, которые существуют в таком сбалансированном составе, что ее можно приравнять к сложному гомеопатическому препарату, созданному природой.
Трускавецким источникам №№ 1, 2 и 3 по своему химическому составу и лечебным свойствам соответствуют месторождения минеральных вод курортов Моршин, Любинь Великий (Львовская обл.), Бердянск, Миргород (Полтавская обл.), Березовские минеральные воды (Харьковская обл.), Друскиненкай (Литва), Пятигорск и Кисловодск (Россия), Карловы Вары (Чехия), Висбаден (Германия).«Naftusia» is a hydrocarbonated, magnesium-calcium, lightly mineralized water with a high content of organic matter of oil origin.
The access of air quickly ruins the organic matter, therefore the water can be consumed only in a pump room. It has a specific flavour and a slight odour of oil, especially if you drink it for the first time. The water helps to eliminate inflammatory processes in organs and tissue, stimulates the discharge of fine stones and sand from kidneys, gall-bladder, urine-and-bile tracts, reduces urine and bile lithogeny (eliminates the danger of repeated stone-formation). «Naftusia» normalizes metabolism, particularly carbohydrate metabolism of the people suffering from diabetes. The water normalizes the function of gastroenteric tract and pancreas, improves the function of internal secretion glands, protects and restores liver cells, purifies the organism of radio-active elements, dross and metabolism underoxidised products. It has a diuretic, bile-expelling, spasmolytic and anaesthetic effect. The water eliminates inflammatory processes in the kidneys, urine tubes, liver, bowels, etc. Owing to the immunomodulating action it restores the protective power of the organism, «Naftusia» prevents oncological diseases. A debit of «Naftusia» is 43 cubic meters per day, the current consumption is up to 12 cubic meters.
Spring № 1. Chloride-sulphate-sodium water «Maria», general mineralization 4-5 g/l, reduces gastric secretion, stimulates the motor function of the bowels, improves bile formationand bile secretion, helps to rarefy slime and discharge it from the stomach as well as reduce the inflammation process and spastic effects of the digestive tract.
Spring № 2. Mineral chloride-sulphat-sodium water «Sofia», general mineralization 8-9 g/l is used successfully for treating diseases of digestive organs. It stimulates gastric secretion. The water has a marked bile-expelling effect, it normalizes the motor function of the stomach and bowels, and improves metabolism.
Spring Ns3. Chlorine-sodium water, general mineralization 10-15 g/l. It is used for gargling and rinsing in case of chronic tonsillitis rhinitis, periodontitis, etc.
Medicinal «Naftusia» from Truskavets field has no analogues in the world.
Somewhat similar mineral waters:
- Skhidnytsia fields differ from medicinal «Naftusia» of Truskavets field in the chemical composition of organic substances which are the derivatives of menilitious slates with admixtures of iron that if contacted with air causes water sediment.
- Sataniv, Husiatyn fields differ by the fact that their organic components are of coal origin.
- Undoriv field (Ulianovsk region, Russia) - organic substances of humus origin.
Truskavets field «Naftusia» is lightly mineralized water containing so well balanced organic substances that it can be considered as a multiplex homoeopathic preparation created by nature.
The spas of Morshyn and Liubin Velykyi (Lviv region), Berdiansk, Myrhorod (Poltava region), Druskinenkai (Lithuania), Piatyhorsk and Kyslovodsk (Russia), Karlovy Vary (the Czech Republic), Wiesbaden (Germany) have fields of mineral waters which by their chemical and medicinal properties correspond to Truskavets springs № 1, 2 and 3.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці у центральному бюветі мінеральних вод місто-курорту Трускавець.

Назад До фоторозповіді про місто-курорт Трускавець


Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100